Regulamin szkolenia Google Analytics

Maciejlewinski.pl

Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Maciej Lewiński

Tak bardziej oficjalnie zarejestrowałem się pod nazwą:

Maciej Lewiński iSURVIVAL z siedzibą przy ulicy Złotowskiej 51a/1, 60-184 w Poznaniu NIP: 7811681026 i takie dane zobaczysz na oficjalnych dokumentach, ale po cóż głowić się formalizmami.

Zapraszam do świata analityki danych, którego jeszcze nie widziała Ziemia.

Na potrzeby tego regulaminu będę występował pod pseudonimem Sprzedawca lub Ja

Tak w skrócie:

 • Na stronie: maciejlewinski.pl/szkolenia możesz zapisać się na szkolenie.
 • Wybierasz poziom szkolenia i jego datę.
 • Wpisujesz dane uczestnika (imię, adres email oraz telefon kontaktowy).
 • Zaznaczasz czy chcesz fakturę i wypełniasz dane do faktury, jeżeli takową chcesz.
 • Zaznaczasz, że przeczytałeś i akceptujesz regulamin.
 • Klikasz “Tak, zapisuję się na szkolenie”.
 • Opłacasz szkolenie.
 • Cieszysz się szkoleniem
 • Jeżeli chcesz zrezygnować z zapisanego szkolenia musisz to zgłosić najpóźniej 14 dni przed szkoleniem, potem nie zwracamy płatności.

To ta przyjemniejsza forma, mecenas Palak mówi, że to by wystarczyło, gdyby prawo nie wymagało więcej prawniczenia.

Tak więc rozszerzenie zawierające prawniczenie wg. Mecenasa Palaka.


§1 Definicje

Na potrzeby kursów i innych konsultacji ustalmy parę kwestii:

 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub osoba prawna bez osobowości prawnej,
 • Konsument – osoba fizyczna, a także osoba prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem maciejlewinski.pl

§ 2 Postanowienia wstępne
 • Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o prowadzenie kursów, konsultacji, a także innych produktów opisanych na stronach Sklepu.
 • Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 • Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego.
 • Wystarczające są:
  • Dostęp do Internetu,
  • Standardowy system operacyjny,
  • Standardowa przeglądarka internetowa,
  • Posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 • Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. Szanujemy się, ja się przedstawiłem, Ty też możesz.
 • Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. Warto by było również by przesyłane informacje nie smuciły mnie, zawsze to milej zacząć dzień od pozytywnych informacji od klientów, ale to już nie jest wymóg.
 • Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami netto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
 • Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 • Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 • Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Płacisz za udział w szkoleniu, a nie używanie strony, to raczej oczywiste.
 • Odpłatne umowy o świadczenie usług szkoleniowych oraz Konsultacji.
 • W ramach Sklepu oferowane są:
  • Szkolenia
  • Szkolenia online
  • Konsultacje
  • Inne
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 • Podejmuję działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 • Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail hello@maciejlewinski.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację. (Krótko mówiąc, jak będzie problem to pisz śmiało maila na hello@maciejlewinski.pl jakoś zaradzimy).

§ 4 Składanie zamówienia w sklepie
 • Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia na podstronie “Szkolenia”. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Adres e-mail
  • Chęci uzyskania faktury.
 • Tak samo wygląda kwestia umówienia się na Konsultacje.
 • Kupujący wyraża zgodę na wystawienie i dostarczenie faktury w wersji elektronicznej. Jeżeli nie wyraża takiej zgody, powinien zgłosić tą sprawę do Sprzedawcy.
 • Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 • Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 • W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 • Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ustępu 4 powyżej.
 • Szanujmy swój czas i pieniądze, jak pisał wieszcz “Podaj dane prawdziwe, a szkolenie wartościowym będzie” czy jakoś tak.
 • W ramach Szkolenia Kupujący otrzymuje:
  • Dwa dni warsztatów prowadzonych przeze mnie,
  • Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia,
  • 30 dni kalendarzowych wsparcia w wykorzystaniu wiedzy ze szkolenia,
  • Unikalną wiedzę dostępną tylko dla nielicznych śmiertelników oraz kapłanów GA szkolonych w klasztorach Google.

5 Dostawa i płatność
 • Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 • Płatności elektroniczne w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayU.
 • W przypadku produktów elektronicznych dostawa nastąpi na adres mailowy podany w formularzu zamówienia, po zaksięgowaniu wpłaty.

§ 6 Produkty elektroniczne
 • Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak ebook, szkolenie online itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 • Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

§ 7 Prawa własności intelektualnej
 • Treści zawarte w Sklepie oraz produkty elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego.
 • Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą Serwisu należą do mnie.
 • Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 • Nie wolno podpisywać się pod cudzymi pracami, tak więc podczas szkoleń obowiązują Rozum i Godność CZłowieka czyli starożytne RIGCZ-fu oraz przepisy prawa autorskiego jeżeli nic innego nie pomoże.

§ 8 Odstąpienie od umowy Konsumenta
 • Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji.
 • Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 • Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od zakupu produktu.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku szkoleń, odstąpienie od umowy może nastąpić najpóźniej do 14 dni przed terminem szkolenia. Później, Kupujący musi pokryć koszt przygotowania szkolenia w wysokości: 4 000 zł (słownie: czterech tysięcy złotych 00 groszy).

§ 9 Odpowiedzialność za wady
 • Mam obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad. Sprzedawca zrobi wszystko by dostarczyć produkt cyfrowy lub szkolenie spełniające wymogi Kupującego zgodnie z programem udostępnionym na stronie.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana treść cyfrowa lub produkt fizyczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 • Jeśli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej lub produkcie fizycznym, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 • Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies
 • Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 • Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.maciejlewinski.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl/
 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 12 Postanowienia końcowe
 • Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 • Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 • Zastrzegam sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 • Jeżeli coś jest nie jasne w regulaminie lub też na stronie po prostu napisz, nie wymieniajmy się telefonami do prawników tylko załatwmy to po ludzku, wystarczy, że prawnicy pisali ten regulamin po nocach.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2022.